STOWARZYsZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE

Gimnazjum Niepubliczne

Od 1 września 2017 roku Gimnazjum Niepubliczne
funkcjonuje w ramach Niepublicznej Szkoły Podstawowej
Stowarzyszenia na rzecz Oświaty w Dobrym Mieście

adres: nsp.snro-dm.net

 

 


Program profilaktyki

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Program profilaktyki Gimnazjum Niepublicznego
Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście

Wstęp
            Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka jest rodzina. To dom rodzinny wprowadza dziecko w świat kultury i wartości moralnych oraz przygotowuje je do uczestnictwa w życiu społecznym. Szkoła chce wspierać rodzinę w jej pracy wychowawczej, mądrze towarzyszyć uczniowi w jego rozwoju oraz stwarzać mu wartościowe środowisko wychowawcze. Szkoła pragnie wspomagać  ucznia w jego pełnym i integralnym rozwoju we wszystkich sferach jego osobowości oraz uzewnętrzniać to wszystko, co w młodym człowieku jest cenne, ale ukryte. Szkoła pragnie również chronić młodego człowieka w jego rozwoju przed zagrożeniami i reagować na pojawienie się zachowań ryzykownych. Szkoła pragnie stworzyć warunki do zdobycia wiedzy i umiejętności służących do przeciwdziałania wszystkiemu, co zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka.
            Program Profilaktyki Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście zakłada realizację tzw. profilaktyki pierwszorzędowej, której zadaniem jest przeciwdziałanie zagrożeniom, wspieranie procesu wychowania oraz identyfikację osób będących w grupie podwyższonego ryzyka. Pomoc osobom zagrożonym i uzależnionym przynależy specjalistycznym placówkom (np. poradniom psychologiczno-pedagogicznym, ośrodkom socjoterapii, poradniom zdrowia psychicznego, itp.). Zadaniem szkoły jest nawiązanie w razie takiej potrzeby, współpracy z tymi placówkami.
Założenia
1.      Wdrożenie treści profilaktycznych do programu nauczania wszystkich przedmiotów ze szczególnym uwzględnieniem godzin do dyspozycji wychowawcy.
2.      Uczestniczenie dzieci i młodzieży w kołach zainteresowań służących poszerzaniu wiedzy i  aktywizujących uczniów.
3.      Wprowadzenie treści profilaktycznych do pracy samorządów szkolnych.
4.      Stworzenie klimatu sprzyjającego uczeniu się i podejmowaniu pracy nad doskonaleniem swojej osobowości.
5.      Aktywizowanie nauczycieli, rodziców i uczniów i kształtowanie właściwych postaw na rzecz promocji zdrowia i zapobieganiu zagrożeniom a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wymogami życia.
6.      Upowszechnianie programu w środowisku lokalnym.
Uczestnicy programu 
1.      Uczniowie
2.      Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
3.      Rodzice
4.      Instytucje samorządowe oraz inne (prowadzące działalność pedagogiczną wychowawczą, profilaktyczną) Program zakłada uczestnictwo (czynne i bierne) wszystkich uczestników programu w:
-         spotkaniach dyskusyjnych
-         imprezach kulturalnych
-         lekcjach otwartych
-         grach i zabawach rekreacyjno-sportowych.
Monitorowanie
Program zakłada monitorowanie sytuacji wychowawczej w szkole przez cały okres pobytu w niej wychowanków, a w szczególności:
·        na początku każdego roku szkolnego poprzez diagnozę sytuacji wychowawczej środowiska pierwszoklasistów
·        przez cały okres pobytu uczniów w szkole, poprzez działania mające na celu wczesne rozpoznanie uczniów z grup ryzyka
·        uczniom z grupy ryzyka oraz ich rodzicom szkoła udziela wsparcia  przez udostępnianie uczniom i ich rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą lub kieruje ich do instytucji udzielających takiej pomocy
Ewaluacja
Program zakłada badanie sytuacji wychowawczej uczniów przed i po zakończeniu ich nauki w szkole przez:
·        ankiety (diagnozę wstępną i końcową badanego zjawiska)
·        wskaźniki ilościowe (aktywność uczniów na kołach  zainteresowań, imprezach klasowych i szkolnych, programy, konkursy, itp.)
·        wskaźniki jakościowe (zaangażowania uczniów w działalność szkoły)
·        obserwacja oraz rozmowy nauczycieli z uczniami i rodzicami (pozyskanie informacji zwrotnej)
AGRESJA I PRZEMOC

CELE

ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI
Poznanie skali zjawiska (miejsc oraz sytuacji występowania przemocy w szkole) a następnie jego monitorowanie

·        obserwowanie zachowań uczniów

·        przeprowadzanie wywiadów, rozmów kierowanych

·        przeprowadzanie badań ankietowych dotyczących relacji uczniów w szkole

·        rozpoznawanie problemów wychowawczych przez wychowawców

·        analizowanie dokumentacji szkolnej

·        sprawowanie nadzoru pedagogicznego

·        wszyscy nauczyciele

·        inni pracownicy szkoły

·        pedagog szkolny

·        dyrektor

·        cały rok
Zwiększenie bezpieczeństwa

·        pełnienie dyżurów przez nauczycieli, stały nadzór nauczycieli nad uczniami

·        sprawny przepływ informacji między nauczycielami oraz doskonalenie współpracy wychowawców z pedagogiem szkolnym dla przeciwdziałania sytuacjom zagrożenia

·        wszyscy nauczyciele

·        pedagog szkolny 

·        cały rok
Dostarczenie rodzicom informacji nt. zaobserwowanego zjawiska

·        wyposażenie rodziców w wiedzę nt. agresji i przemocy

·        organizowanie comiesięcznych spotkań z rodzicami

·        wychowawcy

·        pedagog szkolny

·        w miarę potrzeb
Kształtowanie zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej w szkole

·        opracowanie przez nauczycieli scenariuszy zajęć lekcyjnych dotyczących umiejętności właściwego porozumiewania się oraz przeprowadzanie zajęć wychowawczych mających na celu kształtowanie prawidłowych postaw

·        zorganizowanie zajęć warsztatowych z udziałem uczniów, kształcących umiejętność komunikowania się i rozwiązywania konfliktów

·        zwracanie uwagi na poprawność wypowiadania się i konieczność unikania wulgaryzmów oraz sloganów

·        budzenie szacunku do siebie nawzajem, a w szczególności do płci przeciwnej

·        kreowanie postaw zgodnych z pożądanymi społecznie wartościami, normami, wzorcami osobowymiprzestrzeganie wewnętrznych regulaminów szkoły

·        wychowawcy

·        pedagog szkolny

·        rodzice

·        opiekun samorządu szkolnego

·        w miarę potrzeb    ·        cały rok
 ADAPTACJA I INTEGRACJA
Diagnoza procesu adaptacji uczniów w klasach pierwszych

·        obserwowanie zachowań uczniów

·        przeprowadzanie wywiadów, rozmów kierowanych

·        przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i rodziców

·        wszyscy nauczyciele

·        inni pracownicy szkoły

·        pedagog szkolny

·        dyrektor

·        cały rok

·        w miarę potrzeb

Budowanie pozytywnej więzi ucznia ze szkołą ·        organizowanie imprez klasowych i szkolnych (wg harmonogramu)

·        wychowawcy

·        dyrektor

·        opiekun samorządu szkolnego

·        inni nauczyciele

·        w miarę potrzeb
Wzmocnienie więzi pomiędzy uczniami w klasie i  w szkole

·        uczenie współdziałania z innymi poprzez stosowanie w czasie zajęć pracy w grupach

·        prowadzenie zajęć integracyjnych w klasie i na zajęciach pozalekcyjnych w celu budowania prawidłowych relacji między uczniami,

·        organizowanie wspólnych wyjazdów (biwaki, wycieczki)

·        wszyscy nauczyciele

·        pedagog szkolny 

TRUDNOŚCI W NAUCE
Diagnozowanie startu edukacyjnego uczniów rozpoczynających naukę w szkole ·        przeprowadzenie diagnozy umiejętności i wiadomości uczniów zaczynających naukę w szkole przede wszystkim z zakresu matematyki i języka polskiego

·        nauczyciel jęz. polskiego

·        nauczyciel matematyki

·        na początku roku szkolnego
Udzielanie pomocy i wsparcia  uczniom mającym problemy w nauce przez poszczególnych nauczycieli

·        tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa uczniów mających problemy z nauką w kołach zainteresowań oraz zajęciach sportowych

·        poznanie sytuacji rodzinnej swoich wychowanków

·        organizowanie w miarę możliwości indywidualnych konsultacji

·        umożliwienie uczestnictwa w/w uczniów w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze wyrównawczym

·        organizowanie pomocy koleżeńskiej

·        jasne określenie zasad postępowania w wypadku niepowodzeń szkolnych zawartych w przedmiotowych systemach oceniania

·        kierowanie w/w uczniów na badania do PPP

·        wszyscy nauczyciele

·        pedagog szkolny

·        dyrektor

·        cały rok           
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 
Wstępna identyfikacja problemów ·        przeprowadzenie diagnozy sytuacji ·        wychowawcy ·        na początku każdego roku szkolnego
Wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat profilaktyki uzależnień

·        organizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych na temat rozpoznawania przypadków stosowania przez uczniów wybranych używek i sposobów zachowywania się w takich sytuacjach

·        wyposażanie biblioteki szkolnej w fachową literaturę przedmiotu oraz inne pomoce (np. audiowizualne, itp.)

·        udział nauczycieli w szkoleniach organizowanych przez Poradnie, Ośrodki Profilaktyczne lub inne instytucje

·        dyrektor

·        wszyscy nauczyciele

·        w miarę potrzeb
Promowanie zdrowego stylu życia

·        wdrażanie do ciekawego, aktywnego spędzania wolnego czasu jako alternatywy telewizji, gier komputerowych i telewizyjnych

·        organizowanie pozalekcyjnych zajęć alternatywnych (sportowych, kół zainteresowań, zawodów, imprez okolicznościowych, wyjazdów na basen, itp.)

·        uczestniczenie w gminnych akcjach profilaktycznych (np. „Nie piję, nie biorę, nie palę”)

·        promowanie niepalenia w środowisku szkolnym poprzez abstynecką postawę nauczycieli

·        organizowanie konkursów o tematyce walki z nałogami

·        wychowawcy

·        pedagog szkolny

·        inni nauczyciele

·        cały rok
Kształtowanie u uczniów postawy asertywnej ·        organizowanie warsztatów kształcących u uczniów postawę skutecznego odmawiania w sytuacji presji oraz przeciwstawianiu się negatywnym wpływom otoczenia

·        wychowawcy

·        pedagog szkolny

·        w miarę potrzeb
RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH  
Doskonalenie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem ·        przeprowadzanie zajęć wychowawczych mających na celu kształtowanie prawidłowych postaw oraz ćwiczenie umiejętności zachowania się w sytuacji stresu, frustracji, zagrożenia ·        wychowawcy ·        w miarę potrzeb
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Aktywizowanie rodziców do współpracy ze szkołą

·        organizowanie zebrań z rodzicami i informowanie ich o aktualnych wydarzeniach z życia szkoły

·        prowadzenie systematycznych konsultacji dotyczących pracy szkoły  (ankieta, wywiad, rozmowa) angażowanie rodziców do różnych form pomocy szkole, klasie

·        wychowawcy

·        dyrektor

·        opiekun samorządu szkolnego

·        co miesiąc ·        w miarę potrzeb
Umacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu

·        organizowanie imprez szkolnych, klasowych wzmacniających więzi rodzinne (np. wigilia, Dzień Matki)

·        organizowanie dla rodziców konsultacji psychologicznych oraz doradztwa pedagogicznego w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

·        wychowawcy

·        opiekun samorządu szkolnego

·        pedagog szkolny

·        w miarę potrzeby
SAMORZĄDNOŚĆ I AKTYWNOŚĆ UCZNIA
Stwarzanie warunków do grupowego i indywidualnego działania na rzecz innych.

·        organizowanie akcji wspierających potrzebujących

·        organizowanie pomocy koleżeńskiej

·        współorganizowanie imprez szkolnych

·        opiekun samorządu szkolnego ·        w miarę potrzeb
Stwarzanie warunków do samorealizacji uczniów

·        współorganizowanie imprez szkolnych, klasowych

·        pełnienie funkcji w samorządzie (szkolnym, klasowym)

·        wychowawcy

·        opiekun samorządu szkolnego

·        w miarę potrzeb
Kształtowanie odpowiedzialności i świadomości  aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i państwowej

·        wdrażanie do samorządności poprzez zaangażowanie w pracach samorządu szkolnego

·        wdrażanie do odpowiedzialnego życia obywatelskiego poprzez uczestniczenia w programach edukacyjnych CEO

·        opiekun samorządu szkolnego

·        nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

·        wychowawcy

 

szok logo

 

 

pit opp1proc

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem